Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27.2.2021

01.03.2021 | Aktuality

ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
ze dne 27. 2. 2021 č. 4/2021

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) a za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a v návaznosti
na usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 212 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod
č. 112 /2021 a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 96/2021 usnesením
Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196

nařizuji

s účinností od 28. 2. 2021 vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové
situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

těmto organizacím:

 1. Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14 618 575,
  se sídlem Struhlovsko 1795, Hranice I-Město, Hranice
 2. Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, IČO: 75 029 251, se sídlem
  Křížkovského 1217/2, Jeseník
 3. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, IČO: 70 599 921, se sídlem Nábřežní 413/28,
  Jeseník
 4. Střední průmyslová škola Jeseník – školní jídelna, IČO: 00 176 401, se sídlem Dukelská 1240/27,
  Jeseník
 5. Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČO: 70 988 480, se sídlem Smetanova 202,
  Konice
 6. Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, IČO: 47 918 594, se sídlem
  Tyršova 609, Konice
 7. Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 75 023 903,
  se sídlem č.p. 71, Lipová
 8. Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, IČO: 75 026 317, se sídlem Gemerská 506,
  Litovel
 9. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, IČO: 00 849 324, se sídlem Vítězná 1250/31,
  Litovel
 10. Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, IČO: 75 026 333, se sídlem Studentů 91/1, Litovel
 11. Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, IČO: 63 696 380, se sídlem Na Zámečku 858/10,
  Mohelnice
 12. Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČO: 852 937, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice
 13. Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, IČO: 47 922 214, se sídlem 1. máje 234,
  Nezamyslice
 14. Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, IČO: 61 989 894, se sídlem Jílová
  300/41, Olomouc
 15. Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc, IČO: 00 601 683, se sídlem třída Svornosti
  37/900, 779 00 Olomouc. Místo poskytovaného vzdělávání: třída Svornosti 37/900,
  779 00 Olomouc, Gorazdovo náměstí 64/1, 779 00 Olomouc
 16. Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, IČO: 47 657 189, se sídlem
  Stupkova 953/16, Olomouc
 17. Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO: 47 922 427, se sídlem Partyzánská 3974/34,
  Prostějov
 18. Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO: 47 922 486, se sídlem
  Palackého 152/14, Prostějov
 19. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – školní jídelna, IČO: 47 922 516, se sídlem
  Dr. Horáka 24, Prostějov
 20. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, IČO: 60 782 081, se sídlem Kozlovská 214/44,
  Přerov I-Město
 21. Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČO: 60 782 358, se sídlem U Tenisu 171/4 , Přerov I-Město,
  Přerov
 22. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČO: 49 558 277, se sídlem
  Kratochvílova 359/30, Přerov I – Město, Přerov
 23. Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 7 280 238, se sídlem Světlov
  2592/21, Šternberk
 24. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 61 989 860, se sídlem
  Svatoplukova 1419/7, Šternberk
 25. Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 75 009 749, se sídlem
  Svatoplukova 1419/7, Šternberk
 26. Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO: 60 801 085, se sídlem Evaldova 1907/25,
  Šumperk
 27. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČO: 60 339 381, se sídlem Vrchlického 1846/22,
  Šumperk
 28. Mateřská škola Uničov, Komenského 680, IČO: 75 027 071, se sídlem Komenského 680, Uničov
 29. Základní škola Uničov, U Stadionu 849, IČO: 64 627 519, se sídlem U Stadionu 849, Uničov
 30. Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, IČO: 60 045 051, se sídlem
  Československé armády 650/13, Zábřeh
 31. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, IČO:60 045 264, se sídlem
  Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh
 32. Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, IČO: 62 352 849, se sídlem Boženy
  Němcové 1503/15, Zábřeh


Uvedené organizace provedou opatření k zajištění nezbytné péče o děti a žáky ve věku od 2 do 10 let
ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).

Nezbytná péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných
zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
 • o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické
 • infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci obcí, zařazenými do obecních úřadů, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění
 • chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými starostou obce,
 • zaměstnanci Olomouckého kraje, zařazenými do krajského úřadu, vykonávajícími činnosti nezbytné
 • pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými ředitelem krajského úřadu,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Seznamy dětí doplní příslušné školy či školská zařízení formou přílohy.
Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30.

Odůvodnění

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu
neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území
Olomouckého kraje, v souvislosti s výše uvedeným vyhlášeným krizovým stavem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi
kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. 2. 2021 od 00:00 do dne 21. 3. 2021 do 23:59 hod.

Ing. Josef Suchánek
hejtman
otisk úředního razítka se státním znakem

Č. j.: KUOK 26087/2021